منظور از یونیت در کابینت چیست ؟

به تعریف ساده می توان اندازه عرض درب کابینت را یونیت کابینت معرفی نمود ویا به تعریف دیگر به اندازه بیرون تا بیرون دو بدنه یک کابینت یونیت گفته می

ادامه مطلب